Film Art: An Introduction

Film Art: An Introduction

Author(s): David Bordwell/Kristin Thompson
ISBN: 0073386162

All Documents from Film Art: An Introduction